چیلر خارجی

میزان مصرف برق در چیلرهای تراکمی

میزان مصرف برق در چیلرهای تراکمی، یکی از مسائل مهمی است که کاربران و مشتریان به آن توجه دارند و بیشترین ابهام را نیز همین موضوع در بین عموم مردم و مشتریان چیلر دارد.